Testing portfolio

Testing the portfolio on home page